S T A T U T 

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY ,, ASTORIA”

……………………………………………………………………………………………….

(nazwa Stowarzyszenia)

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§  1.

 1. Organizacja nosi nazwę „Międzyszkolny Klub Sportowy ,, ASTORIA”, zwana dalej Klubem, w skrócie MKS ,, ASTORIA”
 2. Klub działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25czerwca2010 r. o sporciei ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszy statut.
 3. Klub tworzy sekcję  pływacką.

§  2

 1. Klub działa w środowisku młodzieży miejskiej i wiejskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  a siedzibą jego jest miasto Bydgoszcz.

§  3

 1. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
 2. Klub może być członkiem Polskich Związków Sportowych oraz organizacji o podobnym profilu działania.
 3. Klub współpracuje z władzami samorządowymi i rządowymi.

§  4

 1. Klub używa barw i znaków organizacyjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§  5

 1. Klub może zatrudniać pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 3. Klub opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§  6

Celem działania Klubu jest:

 1. Realizowanie, wspieranie i upowszechnianie zadań z zakresu: kultury fizycznej ,wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej.
 2. Rozwijanie sportu wyczynowego w zakresie pływania, wykorzystując w tej mierze mienie i wszelkie dostępne środki osobowe i finansowe.
 3. Spowodowania aktywności i kształtowania poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego Klubu.
 4. Wychowania członków Klubu zgodnie z tradycjami ruchu olimpijskiego.
 5. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

§  7

Klub realizuje swoje cela przez :

 1. Uczestniczenie w zawodach sportowych w kraju i zagranicą.
 2. Współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry instruktorsko-trenerskiej
 3. Organizowanie obozów sportowych, szkoleniowych.
 4. Tworzenie i utrzymanie oraz zagospodarowanie terenów i obiektów sportowych.
 5. Propagowanie różnych form sportu.
 6. Współpracę z władzami województwa kujawsko-pomorskiego.
 7. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi.
 8. Utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i zagranicą.

§  8

Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§  9

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie Klubu dzielą się na :
  1. zwyczajnych
  2. uczestników (zawodnicy)
  3. honorowych
  4. wspierających

§  10

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie przyjęte do Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkami uczestnikami mogą być zawodnicy klubu przyjęci przez Klub na podstawie pisemnej deklaracji (niepełnoletni –za zgodą prawnych opiekunów).
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju sportu w Polsce. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebrania Członków.
 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Klubu i przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

§  11

Członkostwo Klubu ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Klubu.
 2. Skreślenie uchwałą Zarządu Klubu z listy członków z powodu zalegania ze składkączłonkowską za okres 2 miesięcy.
 3. Utrata praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
 4. Śmierć członka.
 5. Rozwiązanie osoby prawnej – członka wspierającego.

§  12

 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§  13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. Wybierać i być wybieranymi do władz Klubu.
  2. Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i innych formach działalności Klubu, korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu na zasadach określonych we właściwych regulaminach.
  3. Zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu i domagać się ich rozpatrzenia.
 2. Członkowie uczestnicy w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą należeć do klubu za zgodą przedstawicieli ustawowych bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.
 4. Członkowie wspierający mają prawo:
  1. Korzystania z obiektów i urządzeń Klubu.
  2. Zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących Klubu.

§  14

 1. Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani :
  1. Chronić dobrego imienia Klubu, przestrzegać zasad fair play w sporcie oraz zachowywać nienaganną postawę moralna.
  2. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał Klubu.
  3. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych.
  4. Czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym Klubu.
  5. Systematycznie opłacać składki członkowskie na bieżąco.
 2. Członkowie wspierający powinni w szczególny sposób przyczyniać się do realizacji celów statutowych Klubu. Ponadto posiadają obowiązki członka zwyczajnego.
 3. Członkowie honorowi posiadają obowiązki członka zwyczajnego.

ROZDZIAŁ IV

Władze klubu

§  15

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie Członków.
  2. Zarząd Klubu.
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz trwa 5 lat.

§  16

 1. Walne Zebranie Członków Klubu może być:
  1. zwyczajne,
  2. nadzwyczajne
 2. Walne Zebrania Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 3. Zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zebranie Klubu jest zwoływane przez Zarząd Klubu raz na rok.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu co pięć lat.
 5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, Zarząd Klubu powiadamia członków lub delegatów, co najmniej na 14 dni przed zgromadzeniem.
 6. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników uprawnionych do głosowania.
 7. W Walnym Zebraniu udział biorą:
  1. z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi lub delegaci wybrani na zebraniach sekcji,
  2. z głosem doradczym członkowie ustępujących władz, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

8.   Nadzwyczajne zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

9.  Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 40% członków Klubu.

§  17

1.   Do zadań i kompetencji Walnego Zebrania należą:

1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Klubu

2) uchwalanie absolutorium ustępującemu Zarządowi

  1. uchwalanie programu i założeń finansowych
  2. uchwalanie statutu i zmian w nim
  3. wybieranie władz Klubu zgodnie z przyjętą przez Walne Zebranie ordynacją wyborczą w tym np. prezesa, wiceprezesa i sekretarza
  4. nadawanie odznaczeń i wyróżnień
  5. nadawanie godności członka honorowego
  6. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich
  7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu majątku
  8. określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczenia

§  18

Zarząd Klubu

1. Zarząd Klubu składa się z 3 osób, w tym prezes, wiceprezes, sekretarz.

2. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemna zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

 1. Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,  a w szczególności:
 2. reprezentowanie Klubu i działanie w jego imieniu
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu
 4. opracowanie programu działania
 5. zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych
 6. uchwalanie regulaminów dotyczących pracy Zarządu
 7. przyjmowanie w poczet członków
 8. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, wyróżnień i kar.
 9. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.
 10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

7. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

§  19

Komisja Rewizyjna.

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie w liczbie 3 osób.
 2. Spośród siebie wybiera przewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami władz wykonawczych.
 4. Komisja rewizyjna powołana jest do kontrolowania całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej i bieżącej pracy Zarządu.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w zebraniach Zarządu.
 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż 2 (dwa) razy w roku.

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary.

§  20

 1. Za wybitne osiągnięcia sportowe, za ofiarną pracę na rzecz Klubu Zarząd Klubu może przyznać następujące wyróżnienia :
  1. pochwałę
  2. dyplom
  3. nagrodę pieniężną.
 2. Zarząd Klubu może wystąpić do władz samorządowych o przyznanie innych nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych odpowiednimi regulaminami i przepisami.

§  21

 1. Sprawy przewinień koleżeńskich rozpatruje Zarząd, który może wymierzyć kary :
  1. upomnienia
  1. nagany
  2. zawieszenia w prawach członka
  3. zakazu pełnienia funkcji we władzach Klubu na czas określony.
 1. W sprawach wynikających z naruszenia przez zawodnika obowiązków zawartych w przepisach związków sportowych lub dotyczących zmiany barw klubowych orzeka Zarząd Klubu w oparciu o obowiązujące przepisy.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze.

§  22

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze składają się :

1) składki członkowskie

2) dochody z imprez i zawodów sportowych

3) dotacje i zapisy

4) dochody z majątku

5) inne wpływy.

 1. W imieniu Zarządu Klubu oświadczenia woli w sprawach majątkowo- finansowych podpisuje jednoosobowo  Prezes . Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
 2. W imieniu Zarządu Klubu inne pisma i dokumenty podpisuje jednoosobowo Prezes lub jednoosobowo Wiceprezes.
 3. Zbywanie majątku będącego własnością Klubu wymaga zgody Zarządu Klubu, który jednocześnie określa zasady gospodarowania.

ROZDZIAŁ VII

Sprawy organizacyjne

§ 23

 1. Wybory do wszystkich władz Klubu odbywają się w głosowaniu jawnym, w zależności od uchwały w tym względzie.
 2. Uchwały wszystkich władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw o których statut stanowi inaczej.
 3. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Klubu, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym. że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków Zarządu i 1/3 członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ VIII

Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu

§ 24

1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania.

2.W przypadku rozwiązania Klubu majątek będący jego własnością przeznaczony zostaje na cele społeczne.

 

Podpisy Członków Komitetu Założycielskiego

1.

…………………………………………………….

2.

…………………………………………………….

3.

…………………………………………………….